Egg McMuffin Salchicha + Egg McMuffin Bacon

1 English Muffin de Salchicha, Queso y Huevo y 1 English Muffin de Bacon, Queso y Huevo